Input:

12/2020 Sb., Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 12/2020 Sb., Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 11. prosince 2019
o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
ruší v § 22 bod 91
261/2021 Sb.
(k 10.7.2021)
mění § 14 § 17 a § 27
261/2021 Sb.
(k 31.1.2022)
mění § 22 a § 27
261/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 12 a vkládá § 12a
261/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti nové znění § 12a
471/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
vkládá nový § 2a, nabývají účinnosti body 1 a 10 přechodných ustanovení
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 4, § 7, § 8, § 12a a § 14; nabývají účinnosti body 4 až 9 přechodných ustanovení
1/2024 Sb.
(k 20.1.2024)
mění § 2, § 14; vkládá § 9a až 9f, § 13a; nové přechodné ustanovení
1/2024 Sb.
(k 1.2.2024)
mění § 9d, § 14 a vkládá § 9g až 9r
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Uživatelem služby je fyzická osoba nebo právnická osoba, kterým je poskytována digitální služba nebo které činí digitální úkon, a které při poskytování digitální služby nebo při činění digitálního úkonu nemají postavení orgánu veřejné moci.
(2) Digitální službou je úkon vykonávaný orgánem veřejné moci vůči uživateli služby v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě; za digitální službu se považuje i úkon vykonávaný vůči uživateli služby kontaktním místem veřejné správy1) v rámci agendy.
(3) Digitálním úkonem je úkon vykonávaný uživatelem služby vůči orgánu veřejné moci v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě.
(4) Katalogem služeb je část údajů vedená v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností”), které se týkají úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy vůči subjektům, které přitom nemají postavení orgánů veřejné moci, a úkonů subjektů, které při jejich vykonávání nemají postavení orgánů veřejné moci, vůči orgánům veřejné moci.
(5) Digitálním stejnopisem průkazu je výpis z informačního systému veřejné správy o průkazu a jeho obsahu.
§ 2a
Digitální a informační agentura
(1) Zřizuje se Digitální a informační agentura (dále jen „Agentura”) se sídlem v Praze.
(2) Agentura je ústředním správním úřadem pro elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru a pro informační systémy veřejné správy.
(3) Agentura
a) plní koordinační úlohu v oblasti digitálních služeb a digitálních úkonů podle tohoto zákona,
b) plní koordinační úlohu pro informační technologie,
c) plní koordinační úlohu v oblasti evidence a sdílení dat,
d) zajišťuje systém podpory centrálních způsobů komunikace veřejné správy,
e) zajišťuje odborný rozvoj, školení, sdílení znalostí, osvětu a vzdělávání v oblasti své působnosti,
f) provozuje kompetenční centra.
(4) V čele Agentury je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh člena vlády stojícího v čele Rady vlády pro informační společnost. Ředitel se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(5) Ředitel Agentury je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému k výkonu státní služby v Agentuře příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.
§ 3
Právo na digitální službu
(1) Uživatel služby má právo využívat digitální službu a orgán veřejné moci má povinnost poskytovat digitální službu.
(2) Práva a povinnosti podle