Input:

250/2017 Sb., Zákon o elektronické identifikaci, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 250/2017 Sb., Zákon o elektronické identifikaci, ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 19. července 2017
o elektronické identifikaci
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 9 odst. 1
12/2020 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 24
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
mění § 19 a § 24
261/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 24 odst. 5
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující elektronickou identifikaci1)
a) využití elektronické identifikace,
b) působnost Digitální a informační agentury (dále jen „Agentura”) na úseku elektronické identifikace a
c) přestupky na úseku elektronické identifikace.
§ 2
Prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace
Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný systém”).
§ 3
Kvalifikovaný systém
(1) Kvalifikovaným systémem je systém elektronické identifikace,
a) který spravuje kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný správce”),
b) který splňuje technické specifikace, normy a postupy alespoň pro jednu z úrovní záruky stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace, normy a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci2) (dále jen „příslušný předpis Evropské unie”),
c) který umožňuje poskytnutí služby národního bodu pro identifikaci a autentizaci (dále jen „národní bod”),
d) v jehož rámci jsou osobní identifikační údaje jedinečně identifikující osobu v okamžiku vydání prostředku pro elektronickou identifikaci spojeny s danou osobou v souladu s technickými specifikacemi, normami a postupy pro příslušnou úroveň záruky stanovenými příslušným předpisem Evropské unie a
e) v jehož rámci je vydáván a používán pouze prostředek pro elektronickou identifikaci, který je spojen s osobou, kterou identifikuje, v souladu s technickými specifikacemi, normami a postupy pro příslušnou úroveň záruky stanovenými příslušným předpisem Evropské unie.
(2) Kvalifikovaným systémem je dále systém elektronické identifikace oznámený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího elektronickou identifikaci1) , v jehož rámci je vydáván a používán pouze prostředek pro elektronickou identifikaci s úrovní záruky alespoň značnou.
§ 4
Kvalifikovaný správce
Kvalifikovaným správcem může být pouze
a) státní orgán, nebo
b) osoba, které byla udělena akreditace pro správu kvalifikovaného systému (dále jen „akreditovaná osoba”).
Akreditace
§ 5
(1) Agentura rozhodne o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému (dále jen „akreditace”) na základě písemné žádosti.
(2) Podmínkou pro udělení akreditace je
a) skutečnost, že žadatelem o akreditaci vydávaný prostředek pro elektronickou identifikaci a žadatelem o akreditaci spravovaný systém elektronické identifikace splňují technické specifikace, normy a postupy stanovené příslušným předpisem Evropské unie,
b) bezúhonnost žadatele o akreditaci,
c) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému,
d) zpracování plánu ukončení činnosti,