Input:

460/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

č. 460/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 14. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského zákoníku
Čl. I
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto:
1. § 35 zní:
㤠35
Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.”.
2. § 59 zní:
㤠59
(1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.
(2) Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.”.
3. V § 113 odst. 2 se slova „pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům” zrušují.
4. § 115 až 117 se zrušují.
5. V § 164 se odstavec 3 zrušuje.
6. V § 441 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.”.
7. V § 498 odst. 1 se slova „jiný právní předpis” nahrazují slovem „zákon”.
8. § 509 zní:
㤠509
Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.”.
9. V § 709 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.”.
10. V § 901 odst. 1 se slovo „úpadku” nahrazuje slovem „konkursu” a za slova „majetek rodiče” se doplňují slova „nebo zastavením insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek rodiče zcela nepostačující”.
11. V § 901 odst. 2 se za slovo „konkursu” vkládají slova „nebo zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,”.
12. V § 921 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení.”.
13. V § 1124 odstavec 1 zní:
„(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.”.
14. V § 1124 odst. 2 větě první se slova „Předkupní právo mají spoluvlastníci” nahrazují slovy „Odstavec 1 se použije” a dosavadní věta druhá se zrušuje.
15. § 1125 zní:
„§