Input:

Jak získat dotace na podnikání

1.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Jak získat dotace na podnikání

Mgr. et Mgr. Ondřej Homola

Jak získat dotace na podnikání

V nových výzvách bylo zavedeno hodnocení rozpočtu kritériem "Hospodárnost rozpočtu“ hodnoceném celými 18 body. Kritérium zní následovně:

 • Projekt je v souladu s hodnotou obvyklou na trhu: 18 bodů.

 • Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o méně než (nebo rovno) 5 %: 9 bodů.

 • Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o více než 5 %: 0 bodů.

Dále hodnotitel posoudí záměr žadatele a porovná ho s konkrétními akcemi (stavební úpravy, nákup investičních statků, náklady na jejich instalaci apod.) a posoudí, zda navrhované náklady v jednotlivých položkách i sumárně odpovídají rozsahu akce a zároveň, zda jsou přiměřené v místě a čase v obvyklých cenách. V případě, že má oprávněné pochybnosti o potřebnosti, nebo předpokládané ceně daného statku pro realizaci projektu, uvede tuto položku do tabulky "ostatní majetek, nesouvisející s projektem“ a navrhne krácení. Posoudí rovněž, zda je v pořádku vymezení kombinovaného využití některých pořizovaných položek ve prospěch projektu a mimo projekt (např. v případě zkušebního zařízení apod.).

Určení ceny obvyklé

Určení ceny obvyklé se zdálo být poměrně nejasné. Nakonec se po několika upřesněních MPO/CI zdá, že jako optimální prokázání cen obvyklých na trhu je vhodné použít následující nástroje:

 • nákup nemovitostí a pozemků – znalecký posudek,

 • stavební výdaje – položkový rozpočet vypracovaný autorizovaným inženýrem nebo technikem na podkladě aktuálního ceníku ÚRS + projektová dokumentace,

 • nákup technologií – indikativní nabídky, ceníky, prospekty,

 • nákup materiálu – indikativní nabídky, popř. ceník na internetu, starší faktury,

 • mzdy – Reference dle ISPV – mzdová sféra ČR,

 • SW, HW – indikativní nabídky, ceníky, prospekty,

 • služby – indikativní nabídky,

 • projektová práce, energetické posudky, studie – faktury, nabídky,

 • doprava, výstavy, propagační materiály – indikativní nabídky, ceníky, prospekty.

Vracení projektů k doplnění

Žadatel by se měl snažit podat projekt bez chyby. Pokud projektový manažer CzechInvestu v projektu najde chybu, může projekt vrátit až třikrát, vždy na dobu maximálně deseti pracovních dnů. Tuto dobu není možno prodloužit. Důrazně tedy doporučujeme nastavit si v MS2014+ zasílání upozornění na email či mobilní telefon. Rovněž nemusí být akceptovány dokumenty, prokazatelně vzniklé po termínu podání projektu.

Přechod na jednokolové podávání

Počínaje III. výzvou u programu Technologie se mění systém podávání žádostí i u "velkých“ programů. Na rozdíl od většiny předchozích výzev v OPPIK a všech výzev v OPPI je systém tzv. jednokolový, tj. budou podávány pouze tzv. plné žádosti o podporu. To s sebou přinese jednu důležitou změnu v možnosti zahájení projektu. Nově bude moci být zahájen – tedy způsobilost výdajů bude začínat – od termínu podání plné žádosti. To s sebou přinese zatím nevyřešené otázky ohledně projektových dokumentací, stavebních rozpočtů, energetických posudků a dalších běžně způsobilých výdajů, které musí být přiloženy už k plné žádosti.

Konkrétní programy

Inovace – Je naprosto zásadní doložit prokázání ukončeného výzkumu a existenci prototypu. Nestačí fotografie, je opravdu nutno doložit testy, zkoušky, měření apod.

Technologie – Zatím poměrně rozpačitým "experimentem“ je zavedení závazných ukazatelů nárůstu tržeb a pracovních míst ve firmě.

Aplikace – extrémně náročné sestavení rozpočtu. Nutno opravdu dosáhnout vhodného odůvodnění experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu dle definic:

 • průmyslový výzkum – plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie;

 • experimentální vývoj – získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze pro účely demonstrace a ověření. Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat zlepšení.

Úspory energie – je třeba být opravdu důsledný v souladu plné žádosti, položkového rozpočtu a energetického posudku. Osobně se snažím o rovnost, je-li to možné.

Potenciál – je třeba dobře naplánovat a popsat plánované výzkumné a vývojové projekty a zajistit spolupráci s VŠ/další výzkumnou institucí.

ICT a sdílené služby – vývoj SW – je třeba věnovat pozornost tomu, aby veškeré pozice byly vývojově nebo produktově zaměřené. Vedení je možno pouze do první úrovně.

Podání plné žádosti o podporu v OPPIK

Důležitá je vždy podstata projektu, vychází-li ze skutečných potřeb Vaší firmy, a rovněž zda splňuje základní požadavky programu. Proto s klienty vždy na začátku práce na projektu provádím tzv. dotační audit, kdy společně vyhodnotíme, zda jejich projekt má šanci dotaci získat, či zda by to i přes veškerou odbornou péči a snahu nebyla – lidově řečeno – ztráta času. Tento problém má dvě roviny: přijatelnost projektu, tedy zda projekt splňuje minimální kritéria pro to, aby vůbec mohl žádat. Tato problematika se řeší zejména při podání Předběžné žádosti. Druhou rovinou je pak šance projektu při hodnocení, kde je základní pomůckou dokument výběrových kritérií, který je standardní přílohou každé výzvy (např. zde výběrová kritéria pro program Inovace jako příloha č. 4 , dokumentaci ke každé výzvě lze vždy nalézt v  příslušné sekci .

Binární kritéria

V úvodu každého takového dokumentu jsou tzv. Binární kritéria – sekce A. Toto jsou základní, jinak také vylučovací kritéria. Nejsou bodovaná, mohou být pouze splněna nebo nesplněna. Nesplnění jednoho z nich má za následek vyřazení projektu z dalšího hodnocení, proto je nutné jim věnovat velmi vysokou pozornost.

Bodovaná kritéria

Dalších několik sekcí dokumentu (B až E) patří k bodovaným kritériím, kde žadatel může získat až 100 bodů, přičemž pro schválení projektu stačí získat bodů 60 (schválení samotného projektu však ještě nemusí vždy znamenat faktické získání dotace, záleží na alokaci programu, viz níže). Některá z těchto kritérií jsou objektivní, např. bodové zvýhodnění při realizaci projektu v podporovaném regionu či vlastnictví certifikátu ISO a podobně a při jejich splnění hodnotitel přiřadí předem daný počet bodů. Další kritéria jsou subjektivní a při jejich hodnocení záleží na posouzení hodnotitele. Proto je vždy důležité danou problematiku dobře popsat v podnikatelském záměru, a to tak, aby hodnotitel získal všechny potřebné informace a mohl udělit odpovídající počet bodů.

Příprava plné žádosti – obecné přílohy

Při přípravě plné žádosti je nutno začít nejen pracovat na podnikatelském záměru, ale zároveň na přílohách, ať už povinných, či nepovinných. Vzhledem k tomu, že příprava některých příloh je obzvláště náročná, například podklady k rozpočtu v případě stavebních výdajů, zařazujeme tuto sekci na tomto místě, před sekcí věnované podnikatelskému záměru. Nejdříve se budeme věnovat některým přílohám obecně.

Rozpočet projektu

Rozpočet je nově předmětem hodnocení a v případě, že hodnotitel dojde k závěru, že je nadhodnocen, může projektu ubrat až 18 bodů (z potřebných 60), některé položky zkrátit a popř. i shodit celý projekt. Zároveň jsou podklady nutnými přílohami, ať už Projektová dokumentace pro stavební výdaje, či indikativní nabídky v případě dodávky technologií.

a) Rozpočet na stavební výdaje:

Pokud jsou v projektu stavební výdaje, je nutno dodat Projektovou dokumentaci a oceněný výkaz výměr na podkladě aktuálního ceníku ÚRS. Tento dokument musí