Input:

Jak získat dotace na podnikání

29.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Jak získat dotace na podnikání

Mgr. et Mgr. Ondřej Homola

Jak získat dotace na podnikání

V nových výzvách bylo zavedeno hodnocení rozpočtu kritériem „Hospodárnost rozpočtu“ hodnoceném celými 18 body. Kritérium zní následovně:

 • Projekt je v souladu s hodnotou obvyklou na trhu: 18 bodů.

 • Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o méně než (nebo rovno) 5 %: 9 bodů.

 • Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o více než 5 %: 0 bodů.

Dále hodnotitel posoudí záměr žadatele a porovná ho s konkrétními akcemi (stavební úpravy, nákup investičních statků, náklady na jejich instalaci apod.) a posoudí, zda navrhované náklady v jednotlivých položkách i sumárně odpovídají rozsahu akce a zároveň, zda jsou přiměřené v místě a čase v obvyklých cenách. V případě, že má oprávněné pochybnosti o potřebnosti, nebo předpokládané ceně daného statku pro realizaci projektu, uvede tuto položku do tabulky „ostatní majetek, nesouvisející s projektem“ a navrhne krácení. Posoudí rovněž, zda je v pořádku vymezení kombinovaného využití některých pořizovaných položek ve prospěch projektu a mimo projekt (např. v případě zkušebního zařízení apod.).

Určení ceny obvyklé

Určení ceny obvyklé se zdálo být poměrně nejasné. Nakonec se po několika upřesnění MPO/CI zdá, že jako optimální prokázání cen obvyklých na trhu je vhodné použít následující nástroje:

 • nákup nemovitostí a pozemků – znalecký posudek,

 • stavební výdaje – položkový rozpočet vypracovaný autorizovaným inženýrem nebo technikem na podkladě aktuálního ceníku ÚRS + projektová dokumentace,

 • nákup technologií – indikativní nabídky, ceníky, prospekty,

 • nákup materiálu – indikativní nabídky, popř. ceník na internetu, starší faktury,

 • mzdy - Reference dle ISPV - mzdová sféra ČR, 1. pololetí 2015,

 • SW, HW - indikativní nabídky, ceníky, prospekty,

 • služby - indikativní nabídky,

 • projektová práce, energetické posudky, studie – faktury, nabídky,

 • doprava, výstavy, propagační materiály - indikativní nabídky, ceníky, prospekty.

Vracení projektů k doplnění

Žadatel by se měl snažit podat projekt bez chyby. Pokud projektový manažer CzechInvestu v projektu najde chybu, může projekt vrátit až třikrát, vždy na dobu maximálně deseti pracovních dnů. Tuto dobu není možno prodloužit. Důrazně tedy doporučujeme nastavit si v MS2014+ zasílání upozornění na email či mobilní telefon. Rovněž nemusí být akceptovány dokumenty, prokazatelně vzniklé po termínu podání projektu.

Přechod na jednokolové podávání

Počínaje III. výzvou u programu Technologie se mění systém podávání žádostí i u „velkých“ programů. Na rozdíl od většiny předchozích výzev v OPPIK a všech výzev v OPPI je systém tzv. jednokolový, tj. budou podávány pouze tzv. plné žádosti o podporu. Dokumenty k výzvám na rok 2016 dokazují, že se tento trend bude týkat i dalších výzev napříč ostatními programy OPPIK. To s sebou přinese jednu důležitou změnu v možnosti zahájení projektu. Nově bude moci být zahájen – tedy způsobilost výdajů bude začínat – od termínu podání plné žádosti. To s sebou přinese zatím nevyřešené otázky ohledně projektových dokumentací, stavebních rozpočtů, energetických posudků a dalších běžně způsobilých výdajů, které musí být přiloženy už k plné žádosti. Pravděpodobně se bude jejich způsobilost uznávat, pokud vzniknou v roce 2016.

Konkrétní programy

Inovace – Je naprosto zásadní doložit prokázání ukončeného výzkumu a existenci prototypu. Nestačí fotografie, je opravdu nutno doložit testy, zkoušky, měření apod.

Technologie – Zatím poměrně rozpačitým „experimentem“ je zavedení závazných ukazatelů nárůstu tržeb a pracovních míst ve firmě.

Aplikace – extrémně náročné sestavení rozpočtu. Nutno opravdu dosáhnout vhodného odůvodnění experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu dle definic:

 • průmyslový výzkum - plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie;

 • experimentální vývoj - získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze pro účely demonstrace a ověření. Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat zlepšení.

Úspory energie – je třeba být opravdu důsledný v souladu plné žádosti, položkového rozpočtu a energetického posudku. Osobně se snažím o rovnost, je-li to možné.

Potenciál – je třeba dobře naplánovat a popsat plánované výzkumné a vývojové projekty a zajistit spolupráci s VŠ/další výzkumnou institucí.

ICT a sdílené služby – vývoj SW - je třeba věnovat pozornost tomu, aby veškeré pozice byly vývojově nebo produktově zaměřené. Vedení je možno pouze do první úrovně.

Podání plné žádosti o podporu v OPPIK

Důležitá je vždy podstata projektu, vychází-li ze skutečných potřeb Vaší firmy, a rovněž zda splňuje základní požadavky programu. Proto s klienty vždy na začátku práce na projektu provádím tzv. dotační audit, kdy společně vyhodnotíme, zda jejich projekt má šanci dotaci získat, či zda by to i přes veškerou odbornou péči a snahu nebyla – lidově řečeno – ztráta času. Tento problém má dvě roviny: přijatelnost projektu, tedy zda projekt splňuje minimální kritéria pro to, aby vůbec mohl žádat. Tato problematika se řeší zejména při podání Předběžné žádosti. Druhou rovinou je pak šance projektu při hodnocení, kde je základní pomůckou dokument výběrových kritérií, který je standardní přílohou každé výzvy (např. zde výběrová kritéria pro program Inovace jako příloha č. 4 , dokumentaci ke každé výzvě lze vždy nalézt v  příslušné sekci .

Binární kritéria

V úvodu každého takového dokumentu jsou tzv. Binární kritéria – sekce A. Toto jsou základní, jinak také vylučovací kritéria. Nejsou bodovaná, mohou být pouze splněna nebo nesplněna. Nesplnění jednoho z nich má za následek vyřazení projektu z dalšího hodnocení, proto je nutné jim věnovat velmi vysokou pozornost.

Bodovaná kritéria

Dalších několik sekcí dokumentu (B až E) patří k bodovaným kritériím, kde žadatel může získat až 100 bodů, přičemž pro schválení projektu stačí získat bodů 60 (schválení samotného projektu však ještě nemusí vždy znamenat faktické získání dotace, záleží na alokaci programu, viz níže). Některá z těchto kritérií jsou objektivní, např. bodové zvýhodnění při realizaci projektu v podporovaném regionu či vlastnictví certifikátu ISO a podobně a při jejich splnění hodnotitel přiřadí předem daný počet bodů. Další kritéria jsou subjektivní a při jejich hodnocení záleží na posouzení hodnotitele. Proto je vždy důležité danou problematiku dobře popsat v podnikatelském záměru, a to tak, aby hodnotitel získal všechny potřebné informace a mohl udělit odpovídající počet bodů.

Příprava plné žádosti – obecné přílohy

Při přípravě plné žádosti je nutno začít nejen pracovat na podnikatelském záměru, ale zároveň na přílohách, ať už povinných, či nepovinných. Vzhledem k tomu, že příprava některých příloh je obzvláště náročná, například podklady k rozpočtu v případě stavebních výdajů, zařazujeme tuto sekci na tomto místě, před sekcí věnované podnikatelskému záměru. Nejdříve se budeme věnovat některým přílohám obecně.

Rozpočet projektu

Rozpočet je nově předmětem hodnocení a v případě, že hodnotitel dojde k závěru, že je nadhodnocen, může projektu ubrat až 18 bodů (z potřebných 60), některé položky zkrátit a popř. i shodit celý projekt. Zároveň jsou podklady nutnými přílohami, ať už Projektová dokumentace pro stavební výdaje, či indikativní nabídky v případě dodávky technologií.

a) Rozpočet na stavební výdaje:

Pokud jsou v projektu stavební výdaje, je nutno dodat Projektovou dokumentaci a oceněný výkaz výměr na podkladě aktuálního ceníku ÚRS. Tento dokument musí být zpracován způsobilou osobou, vice informací je v této metodice . V případě projektu, který vyžaduje územní a stavební řízení, bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, musí Příjemce dotace doložit územní rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo územní souhlas, případně účinnou veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující.

V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží Příjemce dotace vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt. Doložení této skutečnosti formou čestného prohlášení není akceptovatelné.

b) Rozpočet na technologie (stroje, zařízení, HW, SW)

V případě, že součástí projektu je dodávka technologie, žadatel doloží 2 až 3 cenové nabídky na dodávky veškeré nakupované technologie (může být souhrnně i jednotlivě), více opět v této metodice .

Informace k hodnocení rozpočtu ze strany hodnotitelů projektů:

Hodnotitel posoudí záměr žadatele a porovná ho s konkrétními akcemi (stavební úpravy, nákup investičních statků, náklady na jejich instalaci apod.) a posoudí, zda navrhované náklady v jednotlivých položkách i sumárně odpovídají rozsahu akce a zároveň, zda jsou přiměřené v místě a čase v obvyklých cenách (ceny stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána plná žádost projektu). V případě, že má oprávněné pochybnosti o potřebnosti, nebo předpokládané ceně daného statku pro realizaci projektu, uvede tuto položku do tabulky „ostatní majetek, nesouvisející s projektem” a navrhne krácení.

Všechny zdroje a náklady musí být identifikovány a přiřazeny k jednotlivým aktivitám. Jejich struktura musí být dostatečně podrobná na úrovni jednotlivých nákladů a aktivit. Výše nákladů musí odpovídat obvyklé výši v daném odvětví a místě realizace. Rozpočet musí obsahovat přehledné a jasné rozlišení výdajů projektu včetně podrobného rozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Navrhované výdaje jsou nutné k realizaci projektu a jsou provázány s aktivitami projektu.

Poskytovatel bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu.

Dále je nutno seznámit se s  metodikou stanovování rozpočtu .

Nepovinné přílohy

Kromě povinných příloh, které můžeme dělit mezi obecné (tedy společné pro každý program, např. podklady k rozpočtu), nebo specifické (např. prokázání prototypu u programu Inovace), je vhodné, pokud to přípravu příliš nezatíží, přiložit i určité nepovinné přílohy. Tyto přílohy mají dvojí funkci: Podpořit některá tvrzení v podnikatelském záměru (např. projekce tržeb), nebo zvýšit celkovou prestiž projektu a firmy v očích externího hodnotitele. Je nutno si uvědomit, že ačkoliv hodnotitelé jsou cvičeni v objektivnosti a ve hledání podstaty projektu, nemůže nikdy uškodit, když projektu např. vyjádří podporu některé veřejné instituce.

Příklady nepovinných příloh:

a) životopisy realizačního týmu,

b) články, citace, jsou-li,

c) pokud vytváříte průzkumy trhu, průzkumy spokojenosti zákazníků, dodejte kopie těchto analýz,

d) vyjádření odběratelů, že realizaci projektu vítají a že počítají se zvýšením objednávek.

Příklad znění:

Společnost XXXX je naším dlouhodobým dodavatelem a velmi vítáme jejich projekt v programu Nemovitosti, který jistě přispěje k dalšímu zvýšení kapacity i flexibility jejich výroby. Počítáme se zvýšením našich odběrů.

e) organizační struktura společnosti,

f) certifikáty, ocenění, články o firmě,

g) katalogy, firemní časopis, zpravodaj, výroční zpráva,

h) vnitropodnikové směrnice, např. o nakládání s odpady, bezpečnost práce,

i) vyjádření od některých institucí (úřad práce, obecní úřad,...), že jste významným zaměstnavatelem v regionu a že podporují realizaci projektu.

Příprava plné žádosti – podnikatelský záměr (studie proveditelnosti)

Je nutné si uvědomit, že hodnotitelé Váš podnik neznají a v podnikatelském záměru se o něm dozvídají poprvé, proto se nebojte uvést všechny podstatné informace. Zároveň se snažte být struční, používat v co největší míře strukturovaný text, zvýraznění klíčových vět a všechny důležité informace pro hodnocení znovu uvést ve shrnutí. Podnikatelský záměr se píše dle předepsané struktury (možno nalézt v příloze každé výzvy), zároveň se snaží odpovědět na všechna výběrová kritéria. Struktura často obsahuje sekce, které se k hodnocení přímo nevztahují. Těmto sekcím doporučujeme věnovat jen nutnou pozornost a čas, úsilí a prostor stránek záměru věnovat spíše odpovědím na výběrová kritéria.

Vzhledem k tomu, že předepsaná struktura podnikatelského záměru někdy ne zcela přesně odpovídá struktuře výběrových kritérií, je vhodné na začátku podnikatelského záměru např. formou tabulky uvést odkazy na kapitoly, které se jednotlivým kritériím věnují. Základní zásadou je zjednodušit hodnotitelům život a také zaručit, že důležitý text nebude při hodnocení přehlédnut.

Základy analýzy výběrových kritérií

Na začátku je vždy nutno zanalyzovat, na co se nás konkrétní kritérium ptá, abychom jej mohli tzv. naplnit a získat co nejvyšší počet bodů. Níže si proto uvedeme některé příklady kritérií z různých programů, na nichž si ukážeme přístup, který nám zajistí nejvyšší bodové ohodnocení (v případě bodovaného kritéria), popř. pozitivní hodnocení v případě binárního kritéria.

Kritérium:

Projekt respektuje zásady rovných příležitostí

Komentář:

Z návrhu projektu musí být zřejmé, že nabízí příležitosti všem skupinám obyvatel, které splňují požadované kvalifikační předpoklady.

Jedná se o binární kritérium, proto nám jde o to přesvědčit hodnotitele, že v rámci projektu bude ze 100 % naplněno. Jako možné řešení se nabízí následující text:

Společnost ve výběru svých zaměstnanců důsledně uplatňuje politiku rovných příležitostí. Svým pracovníkům vychází vstříc při slaďování rodinného a pracovního života, například umožněním flexibilního plánování směn u zaměstnanců s dětmi, zejména ženám – matkám. V současné době má z tohoto důvodu 10 pracovnic a 6 pracovníků zkrácený úvazek na 6hodinový, aby se mohli věnovat zabezpečení chodu rodiny. Společnost dále zaměstnává 4 pracovníky se sníženou pracovní schopností. Podobný nediskriminační přístup bude zachováván i v případě nových pracovníků obsluhujících zakoupenou technologii. Při náboru pracovníků je dle interních směrnic firmy dbáno na to, aby nedocházelo k diskriminaci s ohledem na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientaci, věk či světový názor.

Zejména (ale ne jenom) nová pozice Kontrola kvality je obzvlášť vhodná pro skupinu 50+, kde bude moci být využito bohatých zkušeností těchto zaměstnanců.

Projekt tedy rovné příležitosti zachovává.

Dalším, nyní již bodovaným kritériem, je kritérium:

Porovnání stávajícího a navrhovaného zařízení

(Jak významná je modernizace technologie, zda jde o špičkovou technologii v oboru, je přiměřená předloženému projektu)

Toto kritérium je za plných 15 bodů, vyplatí se mu tedy věnovat zvýšenou pozornost. Hledá v podstatě odpovědi na tři otázky: modernizace vzhledem ke stávajícímu, špičkovost technologie, neboli jakási unikátnost, a zároveň přiměřenost, tedy zda není projekt předimenzován.

Lakovací linka

Výchozí stav, porovnání

Firma v současné době nedisponuje lakovací linkou v pravém slova smyslu. Lakování je prováděno v lakovně ručními pistolemi, což je náročné časově, přináší ztráty materiálu, poměrně značné emise a práce je díky nutnosti používat organická rozpouštědla velmi náročná. Nanášení je nerovnoměrné a velmi energeticky náročné. Celkově je tento stav krajně nevyhovující současným standardům.

Zařízení pořizované v projektu

Jako příklad (benchamark) pro nastavení standardu bude pro účely tohoto podnikatelského záměru použita následující technologie (zde odkaz na možného dodavatele, popř. odkaz na přílohu projektu).

Jedná se o soubor strojů sestávající z:

1. Lakovací automat

Box s pásovým dopravníkem. Při najetí dílce do lakovacího prostoru stroj zaměří jeho rozměry – spustí se posun lakovacích pistolí nad dílcem a lakování proběhne jen na plochu dílce. Box má odtahový ventilátor s filtrem emisí, prostřik laku, který je na dopravníku, jej zachytává a vrací zpět k použití.

Technické parametry

 • Pracovní šířka: 1 300 mm

 • Pracovní výška: 920-960 mm

 • Rychlost posuvu: 3 – 8 m /min.

 • Množství odsávaného vzduchu: 7 000 - 10 000 m³/h

 • Příkon: 20 KW

2. Sušící kanál

Dílec prochází prostorem s teplotou 40 – 50 °C (dle druhu laku) – z povrchu se odpaří voda a rozpouštědlo, kanál může být 10 – 30 m dlouhý dle rychlosti posuvu a použitého laku.

3. UV vytvrzování

Pomocí UV lampy (2 vrchní, 1 spodní lampa) dojde ke konečnému